Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2019 op alle diensten en producten van Spiritueel centrum Avoonan

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in zake van consulten in de vorm van Healing , coaching en alle aangeboden diensten.

Betalingsvoorwaarden
Indien een consult is geboekt, hetzij via de website, via de email, via de telefoon, via de post of anderzijds, is de consult-nemer verplicht deze af te nemen indien er niet minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak is afgezegd, of de afspraak  verzet wordt naar een later tijdstip.

Consulten worden contant afgerekend, of voorafgaande aan het consult via de bank overgemaakt.
Indien er door consult-nemer voor gekozen wordt om het consult-bedrag vooraf over te maken, ontvangt deze het bankrekeningnummer waarnaar het bedrag overgemaakt kan worden. Indien het afgesproken consult-bedrag niet op de rekening staat van de praktijk op de dag dat het consult is afgesproken, gaat het consult niet door en ontvangt consult-nemer een factuur die binnen twee dagen moet worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan, dan volgt er een herinnering. Indien men nalatig blijft, wordt er een Incassobureau ingeschakeld.Indien er voor gekozen wordt om contant af te rekenen en daar niet aan voldaan wordt, ontvangt de afnemer van het consult een factuur  die binnen twee dagen moet worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan, dan volgt er een herinnering. Indien men nalatig blijft, wordt er een Incassobureau ingeschakeld.

 

De via deze website verkrijgbare diensten en producten vervangen geen medische handelingen.
Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens een consult te boeken. Ik ben namelijk geen arts en houd me op geen enkele wijze bezig met medische zaken. De inhoud van deze website is geen vervanging voor welke therapie dan ook. Indien er therapie nodig is, is de lezer / consult-nemer zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar hulp.

Indien de consult-nemer medicatie gebruikt waarvan bekend is dat deze voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen, dient de consult-nemer hier voorafgaande aan het consult  informatie te verstrekken aan de consultgever.

Aansprakelijkheid
Met veel zorg is deze website gemaakt door centrum Avoonan en het interpreteren van de inhoud ligt geheel bij de lezer van de website avoonan.is derhalve niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie en de lezer is daar zelf voor verantwoordelijk. 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Avoonan is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van consult-nemers, noch voor schade veroorzaakt door consult-nemers voortvloeiend uit / of verband houdend met de consulten.
Avoonan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt.

Avoonan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door de consult-nemer onjuist interpreteren van de gegeven informatie, die gegeven is tijdens een consult.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Avoonan niet aansprakelijk.

Inspanningsverplichting.

Centrum Avoonan  zal zich altijd inspannen voor een consult-nemer, maar de eind-verantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij de consult-nemer zelf.
Centrum Avoonan   zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat  Avoonan niet verantwoordelijk is  voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.